Panjang-Pendek

Saya orang Jawa Barat dan kuliah di Jawa Tengah, sehingga medio tahun 2014-2019 saya cukup sering…

Orang Baik?

Oleh Danang Cahya Firmansah Syahdan, Rahwana raja diraja Ngalengkadirja itu hendak diurug gunung oleh si kera…